Algemene Voorwaarden TT SOC

ALGEMENE VOORWAARDEN SPEURHONDEN OPLEIDINGS CENTRUM

 

Artikel 1: Definities

1.      Opdrachtnemer: Speurhonden Opleidings Centrum, hierna SOC.

2.      Consument opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend vanuit bedrijf of beroep die met SOC een overeenkomst sluit tot het genieten van praktijkspeurlessen met de hond.

3.      Ondernemer opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend uit beroep of bedrijf die met SOC een overeenkomst sluiten tot het genieten van praktijkspeurlessen met de hond.

4.      Speurduo: de opdrachtgever in combinatie met de hond waarmee wordt deelgenomen aan de praktijkspeurlessen of workshop.

5.      Trainer: degene die uit naam van SOC het speurduo opleidt.

6.      Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tot stand komt tussen SOC en de opdrachtgever met betrekking tot het afnemen van praktijkspeurlessen of een workshop praktijkspeuren.

 

Artikel 2: De overeenkomst

1.      Via de website van SOC kan een kosteloze kennismaking praktijkspeuren worden aangevraagd. Voor het afnemen van de eerste les komt door het aanvragen van de 1e les via hat aanmeldformulier deze overeenkomst tot stand, Deze overeenkomst ziet op het verzorgen van een kennismakingsgesprek met mogelijk een vervolg van betaalde speurlessen. Het kennismakings gesprek moet expliciet aangevraagd worden. Deze is ZONDER hond, je loopt dan met een les mee om te kijken wat het speuren inhoudt. De GRATIS proefles is vervallen per 29 juni 2017.

2.      Tussen SOC en de opdrachtgever kan ook een overeenkomst van opdracht met betrekking tot een eenmalig volgen/verzorgen van een workshop tot stand komen.

3.      Ook de overeenkomst tot het afnemen van (verdere) lessen of een workshop komt tot stand ter plaatse van  SOC en mede, door middel van het overhandiging en ondertekening van deze algemene voorwaarden en/of aankruisen van het vakje op het aanmeldformulier.

4.      De speurovereenkomst wordt in principe gesloten voor tien lessen. Indien de opdrachtgever meer dan tien lessen wil afnemen, wordt iedere extra les beschouwd als een voortzetting van de oorspronkelijke overeenkomst met één extra les.

5.      Zowel de lessen als de workshops zijn erop gericht om de persoon die de hond begeleidt te onderwijzen in het ‘lezen’ van de hond, als gevolg waarvan het mogelijk wordt om met de hond te speuren. In geen geval is er sprake van bedrijfsmatig gebruik van de hond.

6.      Bij het sluiten van de overeenkomst dienen alle door SOC gevraagde gegevens door de opdrachtgever juist te worden verstrekt.

7.      Op alle tussen SOC en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.      De opdrachtnemer moet minimaal 18 jaar zijn om zelfstandig deel te nemen aan de lessen. Overeenkomsten met betrekking tot speurlessen voor minderjarigen kunnen alleen ter plaatse van SOC worden gesloten door de desbetreffende minderjarige, vergezeld van de wettelijk vertegenwoordiger. Personen tot 18 jaar kunnen slechts speurlessen volgen onder begeleiding van een volwassene.

 

Artikel 3: Betaling

1.      Betaling van de praktijkspeurlessen kan op twee wijzen:

§  Betaling van tien lessen vooruit, de opdrachtgever krijgt dan een korting;

§  Betaling achteraf per les, contant.

§  Betaling vooraf per les, bankoverschrijving met naam van de hond en lesdatum in de omschrijving.

§  Betaling achteraf per les, bankoverschrijving door middel van een Tikkie.

 

2.      Een workshop dient altijd vooruit te worden voldaan. De betaling dient voor aanvang van de workshop te zijn voldaan, vervaldatum op de factuur is leidend. Indien er niet tijdig is voldaan, dan is men uitgesloten van deelname. Indien uiterlijk drie dagen voor de aanvangsdatum sprake is van een situatie van overmacht, waardoor de opdrachtgever niet kan deelnemen, dan wordt het bedrag teruggestort mits je aantoonbaar kunt maken waarom je niet kunt deelnemen. In elk ander geval dient er overleg tussen partijen plaats te vinden.

3.     Een Speurweek Frankrijk, Speurweekend Duitsland, SummerCamp, lessenreeks Detectiewerk, vallen NIET onder workshop en heeft eigen Algemene Voorwaarde!

 

Artikel 4: Voorwaarden voor deelname

1.      Deelname aan een speurles of workshop kan door een speurduo.

2.      Honden dienen minimaal acht weken oud te zijn en moeten de derde inenting gehad hebben om deel te kunnen nemen aan de speurlessen.

3.      Bij het tekenen van deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat de hond waarmee aan de cursus wordt deelgenomen alle noodzakelijke inentingen heeft gehad. Of een door een dierenarts vastgestelde titer waarde bepaling kan tonen.

4.      Bij deelname aan een speurles is het mogelijk om kosteloos naast het speurduo nog maximaal één persoon deel te laten nemen. Bij de workshop is dit eveneens mogelijk met dien verstande dat de deelnemer zonder hond per workshop betaalt voor de deelname.

5.      Workshop: Deelname aan een workshop met een pup geschiedt in onderling overleg. De minimale leeftijd van een pup voor deelname aan een workshop is zes maanden.

6.      Indien zich minder dan 6 speurduo’s hebben aangemeld voor deelname aan een workshop, kan de workshop geen doorgang vinden.

 

Artikel 5: Overmacht (weersomstandigheden)

1.      SOC heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien de temperatuur ter plaatse van de trainingslocatie gelijk is aan of hoger wordt dan 25 graden Celsius, één en ander in verband met het risico door oververhitting van de hond.

2.      SOC heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien ter plaatse van de trainingslocatie sprake is van onweer en/of bliksem, één en ander in verband met de veiligheid van mens en hond.

3.      SOC heeft het recht om lessen en workshops te annuleren indien er sprake is van bevroren plassen met een laagje sneeuw, één en ander in verband met het risico dat mens en hond op dat moment lopen. Lessen en workshops gaan wel door indien er alleen sneeuw is (en geen bevroren plassen) of indien er alleen bevroren plassen zijn (en dus geen sneeuw).

4.      Indien om één van bovenstaande redenen de les wordt geannuleerd, neemt SOC altijd vooraf contact op met de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een lange reistijd heeft naar SOC, is het de opdrachtgever aan te raden om naar aanleiding van de weersverwachting tijdig contact op te nemen met SOC zodat onnodig reizen voorkomen kan worden. 

5.      Indien de les of workshop door SOC om één van voornoemde redenen wordt geannuleerd, neemt SOC zo spoedig mogelijk contact op met de opdrachtgever om een nieuwe les of workshop in te plannen.

6.      Voornoemde annuleringen zijn niet aan te merken als tussentijdse opzeggingen van de zijde van SOC.

7.      SOC kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich annulering op grond van bovenstaande, dan wel op grond van enige andere vorm van overmacht voordoet.

 

Artikel 6: Beëindiging

1.      Zowel SOC als de opdrachtgever komt het recht toe om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2.      In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst met SOC voortijdig (bijvoorbeeld vóór het afnemen van tien betaalde lessen) wil beëindigen en de opdrachtnemer en opdrachtgever binnen minder dan 24 uur na de beëindiging een lesafspraak hebben ingepland, dient deze afspraak volledig aan STC te worden voldaan. Voorgaande heeft te gelden als vergoeding van redelijk loon en daadwerkelijk gemaakte onkosten, nu SOC op dat moment al wel voorbereidende maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het uitzetten van een geurspoor op het niveau van het desbetreffende speurduo.

3.      Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd terwijl opdrachtgever vooruit heeft betaald, zal met inachtneming van het vorige lid verrekening plaatsvinden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.      De opdrachtgever (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die is ontstaan aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtnemer, de hond, de opdrachtgever en derden als gevolg van gedragingen van de hond waarmee de opdrachtgever deelneemt aan de les/workshop, alsmede voortvloeiend uit enige handeling van opdrachtgever en anderen die hen vergezellen.

2.      De opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan (eigendommen (waaronder te verstaan dieren) van) de opdrachtgever, de hond, de opdrachtnemer of derden als gevolg van gebruik van ondeugdelijk materiaal dat wordt aangeleverd door de opdrachtgever zelf.

3.      De opdrachtgever verklaart door aanmelding bij SOC voor deelname aan een les of workshop dat opdrachtgever ook de hond W.A. waarmee opdrachtgever aan de les of workshop deelneemt verzekerd heeft.

4.      SOC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtnemer onjuist verstrekte gegevens.

5.      SOC is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtgever en anderen die hen vergezellen.

6.      Opdrachtgever vrijwaart SOC voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van opdrachtgever, de hond, of anderen die de opdrachtgever vergezellen tijdens de speurles of workshop.

 

Artikel 8: Geschilbeslechting

1.      Geschillen worden ter beslechting voorgelegd aan de rechter in de plaats waar SOC haar statutaire zetel heeft.

2.      Op alle overeenkomsten die met SOC worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Datum:

 

 

Naam opdrachtgever:                                                         Handtekening:

 

 

 

 

Naam vergezeller:                                                               Handtekening: